1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios internetinės parduotuvės taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatoma Pirkėjo ir koralu.lt el. parduotuvė veikianti pagal Ritai Tiaškevičienei  išduotą individualios veiklos pažymą 945269 (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, produktų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu koralu.lt  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkti koralu.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.2. punktu, turi teisę pirkti prekes koralu.lt internetinėje parduotuvėje.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles, Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

Internetinės parduotuvės koralu.lt prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijose bei Europos Sajūngoje.

  1. Vartotojai, www.koralu.lt puslapyje nurodydami savo savo Asmens duomenis, laikomi susipažinę ir sutinka, kad www.koralu.lt jų duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei LR teisės aktais nustatytais tikslais.

Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Lankytojams, kurie neprisiregistravę naudojasi puslapiu, tiek, kiek leidžia puslapio naudojimosi taisyklės.

Jūs visada galite kreiptis į puslapio www.koralu.lt valdytoją ir:

-gauti informaciją apie tvarkomus jūsų asmens duomenis;-pareikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis;

-nesutikti, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nesutinkate, prašome kreiptis el. paštu: info@koralu.lt

Taip pat šią informaciją galite keisti savo vartotojo paskyroje.

Mes užtikriname, jog jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kurių paslaugomis naudojamės jums žinant norėdami įvykdyti jūsų užsakymą. Tai galėtų būti:

-siuntų pristatymo tarnybos: DPD, Venipak, Ziticity, Omniva, Lietuvos paštas;

Kokie asmens duomenys tvarkomi

Vardas, pavardė;

kontaktinė informacija: telefono numeris ir adresas;

mokėtojo adresas ir pristatymo adresas;

banko sąskaitos numeris;

prekių ir paslaugų kainos, duomenys, susiję su mokėjimais (pirkimo istorija);

klientų aptarnavimo informacija;

kita informacija, susijusi su klientų apklausomis ir (arba) pasiūlymais.

Kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį su klientu.

Asmeniniai duomenys naudojami klientų užsakymų tvarkymui ir prekių pristatymui.

Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, prekės, kiekis, kliento duomenys) naudojami įsigytų prekių ir paslaugų apžvalgai bei klientų pageidavimų analizei.

Banko sąskaitos numeris naudojamas pinigų klientui grąžinimui.

Asmeniniai duomenys, pvz. el. pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas, pavarde apdorojami, siekiant išspręsti visus su prekių ar paslaugų teikimu susijusius klausimus klientų aptarnavimui.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

www.koralu.lt įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

www.koralu.lt gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal www.koralu.lt nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Koralu.lt pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

www.koralu.lt taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

www.koralu.lt garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

  1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“ ar „Užsakyti“ bei pats apmoka už prekes.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.3. koralu.lt yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis.

  1. Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjo teisės ir pareigos.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.koralu.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.koralu.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis nustatytų Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, kurios nurodytos www.koralu.lt, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsisakytas paslaugas ar prekes, pristatymo paslaugą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

.

  1. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.koralu.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

5.3. Pardavėjas garantuoja paslaugų ir prekių kokybę.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą (Pirkėjo asmeninę informaciją, kuri nurodoma elektroninės parduotuvės registracijos metu).

5.6. Jei Pirkėjas bando piktavališkai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti, nutraukti ir apriboti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už nuostolius, kuriuos patirs Pirkėjas.

  1. Paslaugų ir prekių kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai.

6.1. Paslaugų ir prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

6.2. Už užsisakytas paslaugas ir prekes pirkėjas atsiskaito naudojantis el. bankininkyste per paysera.lt mokėjimų sistemą. Pinigus pirkėjas perveda į el. parduotuvės www.koralu.lt  atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už paslaugas ar prekes rezervuojama seminaro dalyvio vieta ar pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.

6.4. Sąskaita faktūra, pirkėjui paprašius, siunčiama pirkėjui el. būdu registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

  1. Prekių pristatymas

7.1. Prekes Pardavėjas pristato Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją).

7.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą, nurodyti tikslų kontaktinį telefono numerį ir kitą papildomą informaciją (laiptinės kodas ar pan.).

7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatyti nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.4.Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.

7.5. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

7.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.7. Pristatymo kaina yra fiksuota ir nekinta perkant daugiau nei vieną prekę. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna produkto komplektacija.

7.8. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekių pristatymo dokumente.

7.9. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos.

  1. Garantija

8.1. Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo kokybės garantija.

8.2 Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta pagal Lietuvos teisės aktus.

8.3. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės nenurodyta kitaip.

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

– grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

– prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta;

– prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės

plėvelės ir kt.) Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę;

– grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

– grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

Pirkėjas grąžinamas prekes turi pristatyti adresu: Sausio 13-osios gatvė 2, Vilnius . Terminas 14 d.

vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis;, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio

ministro įsakymu Nr. 217.

SVARBU:

Autobusų siuntų tarnyba ar Lietuvos paštas iki galutinio adresato siuntų nepristato, todėl prekes grąžinti privaloma per kurjerių tarnybą arba pristatyti

patiems.

Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo

išduotą įgaliojimą trečiąjam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 d.d. po to, kai autorizuotas

atstovas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

Prekes galima grąžinti darbo metu: I-V, 9 – 17 val. Koralu.lt vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis”, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

  1. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

  1. Baigiamosios nuostatos

11.1. Elektroninės parduotuvės www.koralu.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todė  jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Rekvizitai

Rita Tiaškevičienė

Individualios veiklos pažymos Nr. 945269

Adresas Sausio 13-osios g. 2, Vilnius LT-04343

Koralų grožio namai

2020 © Visos teisės saugomos. Svetainių kūrimas